การถ่ายทอดองค์ความรู้คณะวิทยาศาสตร์  

การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร New
การใช้งานระบบลงเวลาเรียนอัตโนมัติ โดย ภาควิชาฟิสิกส์
การพิมพ์ลายผ้าโดยเทคนิค Eco-Printing โดย ภาควิชาชีววิทยา
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาจุลชีววิทยาของมลพิษ (Pollution Microbiology) โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การการจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นของคณะฯ ที่อยู่ในตัวบุคลากร : การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
การการจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นของคณะฯ ที่อยู่ในตัวบุคลากร : การดำเนินการในการเชิญอาจารย์พิเศษ โดยงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี
การจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นของคณะฯ ที่อยู่ในตัวบุคลากร : การตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินโครงการวิจัย โดยงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)
โดย รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
[vdo บันทึกการอบรม]
เอกสารประกอบการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนวิชาการ โดยภาควิชาชีววิทยา (การใช้งาน Microsoft OneDrive)


การถ่ายทอดองค์ความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงาน New
คู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (513 255)
โดย นายจาตุรงค์ ผลประเสริฐ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์สำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
โดย นางสาวสาวิณี ปฐมสุริยะพร

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศเพื่อนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ประวิม เหลืองสมานกุล
คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนายไตรรัตน์ สุ่มทอง
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป รูปแบบออนไลน์
โดย นายนพรัตน์ พวงยิ้มน้อย

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับงานสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย ณัฐพล สินธุมา

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย อธิตยา มีอยู่เต็ม
คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมปฏิบัติการสำหรับรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (512103) โดย นายพลเสรส์ รมอิสรส
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดย นางสาวกรพรรณ เศวตสุวรรณกุล
คู่มือปฏิบัติงานการติดตั้งและวิธีการเซ็ตระบบคอมพิวเตอร์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ธนัช อายุยืน
คู่มือปฏิบัติงานการออกใบเสร็จรับเงินและการนำส่งเงิน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยระบบ SU-ERP
โดย นางสาวนีรนุช ณัฐวุฒิ
คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(513 103)
โดย นายอมรฤทธิ์ ศรีนวล

คู่มือการปฏิบัติงานการนำโสตทัศนูปกรณ์ทางด้านระบบภาพมาติดตั้งเพื่อใช้งานในห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ภาณุมาศ บุญวงษ์
คู่มือปฏิบัติงานการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยนายกฤติกร สามิภักดิ์

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยนายจักรกฤช ศรีสังวาลย์

คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผดุง ศรีเหรา
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป โดย นายเอกพบ ขจรไพศาล
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานเครื่อง NMR สาหรับวิเคราะห์สารตัวอย่าง โดย วิรัญญา สุทัศนวิชานนะ
คู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน 513 343
โดย ณัชปภา สงวนวงศ์

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย นางสาวขนิษฐา เมฆสวัสดิ์

คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย นางสาวสิริภัทร์ ทองไสย
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีเงินทดรองจ่าย) โดย นางสาวนภาลัย ศักดิ์ชัยศรี
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์ โดย นางมลวลี จำรูญ
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิก คชจ.ในการเดินทางไปราชการในประเทศ โดย ปริฉัตร สระทองฮ่วม
คู่มือการปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย วัลนัดดา วัฒนเพิ่มสกุล
คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินและการคืนเงินยืมทดรองราชการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย ปาริชาติ อร่ามสร้อย

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดย กัลยา ตาทอง
คู่มือการปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ณรงค์ พูลแก้ว


การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
บทสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์และพัฒนาปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ที่คายแสงฟลูออเรสเซนต์ในช่วงวิสิเบิล ของ ผศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
บทสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบภัยแล้งต่อการลดประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของ อ.ดร.ศรัณยพร มากทรัพย์
บทสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง รหัสวัฏจักรสำหรับช่องสื่อสารบวกเลขฐานสอง ของ อ.ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น
บทสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหล่งจ่ายกำลังไฟสูงแบบอิมพัลส์สำหรับการเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริง ของ อ.ดร.มนตรี เอี่ยมพนากิจ
บทสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการวิเคราะห์ที่ใช้การไหลร่วมกับการตรวจวัดเชิงเคมีไฟฟ้า ของ ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์ และ อ.อภิเษก หงส์วิทยากร
บทสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง ลำดับการปรากฏและสมบัติการหารลงตัวของลำดับฟีโบนักซี ของ ผศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
องค์ความรู้จากการบริการวิชาการทางสถิติ วันที่17-20 มีนาคม 2557 ระดับการวัดของตัวแปร : เรื่องพื้นฐานแต่คือสิ่งสาคัญในการเลือกสถิติวิเคราะห์ โดย อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ เล้าอรุณ อาจารย์ประจาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“นักดำน้ำ : เสน่ห์ของโลกใต้ท้องทะเล” จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากร เพื่อความเข้มแข็งของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทางทะเล” ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทบาทของชีววิทยากับการใช้สื่อออนไลน์ ในการผลักดันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย ของ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรียนรู้ บริษัทเชฟรอน จากกรณีทำน้ำมันรั่วในทะเล ใกล้นครริโอ เดอ จาเนโร แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศบราซิลถูกฟ้อง “คดีอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม” วิเคราะห์และรวมรวมข้อมูลโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล
โทลูอีน : กับความเสี่ยงต่อการแท้งและความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล
รายงานการดูงาน ศควท. Australia, กรกฎาคม - สิงหาคม 2554 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ผิวนิ่ม
การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยน้ำจืดวงศ์ Thiaridae ในประเทศไทย โดย รศ.ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ และคณะผู้ร่วมวิจัย (รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๔)
การสร้างเรือเหล็กภาควิชาฟิสิกส์ และแบบแปลนการสร้างเรือ เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ความรู้จากกิจกรรมปั้นลูกบอลจุลินทรีย์ (EM Ball) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล ภาควิชาชีววิทยา ประสบการณ์จากการทำงานบริการทางวิชาการสู่สังคม
สถิติกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
การสร้างรถตุ๊กๆจากกระป๋อง ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การดองใส ข้อมูลจากงานอบรมการเตรียมตัวอย่างฯลฯ ภาควิชาชีววิทยา

ถอดบทเรียนจากการทางานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านประสบการณ์การทางานของ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล
หนังสือดีจากคณะวิทยาศาสตร์
สุรชัย นิมจิรวัฒน์ บรมครูของครูและศิษย์ทั้งปวง โดย ธนิต ผิวนิ่ม แทนคณะผู้จัดทำ (กันยายน 2554)
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเรียนการสอน
SCSU KM CAFE : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำ มคอ. 5

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการพัฒนาบุคลากร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วย SIPOC
01) การกู้ยิม กยศ.
02) การขอทำบัตรจอดรถ-บัตรเข้าออกอาคาร
03) การขออนุมัติพา นศ ไปศึกษานอกสถานที่
04) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
05) การจัดสอบย่อยรายวิชาพื้นฐานปี1
06) การซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
07) การตรวจซ่อม
08) การเตรียมห้องประชุมและจัดเลี้ยง
09) การเบิกจ่ายต่างๆ
10) การลาของบุคลากร สนง.คณะวิทย์
11) การส่งผลการศึกษา
12) การขออนุมัติลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ
13) งานรักษาความปลอดภัย
14) การปรับแผนการรับนักศึกษา
15) ระบบบริหารความเสี่ยงคณะวิทย์
16) ห้องเรียน-ห้องบรรยาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วย PDCA
01) การติดตาม มคอ.
02) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
03) การประเมินผลการเรียนรู้
04) การปรับปรุงหลักสูตร
05) การรับนักศึกษา
06) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
07) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
08) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
09) อื่นๆ
การบรรยายพิเศษเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2558 เรื่อง "วิกฤติการผลิตบัณฑิตและการวิจัย: มหาวิทยาลัยคือความหวัง กรณีศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" โดย ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย" โดย อ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
"การดำเนินการตามกรอบTQF" โดย ผศ.ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง
"การสร้างผลงานทางวิชาการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2556
"การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
"ระเบียบการคลังและพัสดุ" โดย นางรุ่งอรุณ นิมิตรนิวัฒน์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ
"แนะนำกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร" โดย นายณรงค์ พูลแก้ว
รายงานผล KM สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"ในสวนสมุนไพร" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย รศ.ดร.อารีย์ ทองภักดี และงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 18 ธันวาคม 2556
แมลงหวี่กับการทดลองทางพันธุศาสตร์ โดย นงนุช เอื้อวงศ์ ภาควิชาชีววิทยา
การเตรียมปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน"เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์" โดย นงนุช เอื้อวงศ์ ภาควิชาชีววิทยา
โครงการพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 18 ธันวาคม 2556
การรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย รศ.ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดย อาจารย์ ดร.นฤมล เผือกขาว
มคอ.5 - มคอ.7 - ตัวอย่างมคอ.5
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการบริหารงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ โดย อ.นิรันดร์ อรุณปฏิมากร
เอกสารประกอบการอบรม KM ครั้งที่ 1 ปี 55 โดย อาจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ วิทยากรจาก คณะศึกษาศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย - การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย - (ร่าง) แบบเสนอโครงการวิจัย
เอกสารประกอบการอบบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)"
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทำความรู้จัก PowerPoint 2007
ทำความรู้จัก Microsoft Word 2007
การใช้ Microsoft Word เพื่อพัฒนาเอกสารและสื่อการสอน

You visited at  1227


Copyright © 2004 - 2024. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 147001    Fax : (+66-34) 147002