หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบ่งออกเป็น 11 สาขาวิชา ดังนี้
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สำหรับ 11 สาขาวิชา)
1. คณิตศาสตร์
2. ชีววิทยา
3. เคมี
4. ฟิสิกส์
5. สถิติ
6. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7. วิทยาการคอมพิวเตอร์
8. จุลชีววิทยา
9. คณิตศาสตร์ประยุกต์
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. วิทยาการข้อมูล
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับ 11 สาขาวิชา)  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) 1 สาขาวิชา
โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
และเชี่ยวชาญในการสอนฟิสิกส์
     
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 Copyright © 2004 - 2021. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 147001    Fax : (+66-34) 147002
E-mail : science@su.ac.th or panumart@su.ac.th
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison