โปรดอ่านคำเตือนก่อนสมัคร

นักเรียนสามารถทำการสมัครได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากได้ทำการยืนยันในระบบแล้ว

     ในกรณีขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับ อันดับ / สาขาวิชา / ศูนย์อบรม ต้องดำเนินการชำระเงินค่าสมัครที่ได้ยืนยันไปแล้วให้เรียบร้อยก่อน และให้นักเรียนทำหนังสือผ่านทางโรงเรียนส่งมาถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ทางคณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาการแก้ไขข้อมูลเท่านั้น


เข้าสู่ระบบรับสมัคร                    เข้าสู่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์