www sc.su.ac.th


:: Link ::

Science RSS News File Science XML News File

Goto Science, Silpakorn University Facebook

Goto Committee of Science Meeting Report

Goto Science scholarship Student at Silpakorn

Goto SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University

Goto Quality Assurance Website

Teaching Website

Goto TQF Website

Goto Seminar Website

Goto Research Calendar

Goto Lecturer Website

Goto e-Document Website

Goto Forensic Science Website

Goto e-Photo Library  Website, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Science Course Wares, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Silpakorn University Scientific and Technological Equipment Centre Website

Goto Alumni Website


:: Link ::

Goto Silpakorn University Website

Goto Silpakorn University Webmail

Goto Veridian E-Journal  Website

Goto Office of The Registrar Website

Goto e-Accessment Website

Goto KongKit Website

Goto SU-RDI Website

Goto Silpakorn University Graduate Student Website

Goto Library of Silpakorn University Website
 

New© รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 2 (SU-TCAS) ประจาปีการศึกษา 2561

***จำเป็นต้องมีแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์จากโรงพยาบาลได้ทุกแห่งยกเว้นคลีนิก (มอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัวสอบสัมภาษณ์) ดาวโหลดที่นี่!!


New© คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อ รับทุน รับตรงโควตา จำนวน 5 โครงการ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

[รายละเอียด] [รับสมัคร]


New© ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

© ประกาศกำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (9 – 23 มีนาคม 2561)
© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ละแบบตอบรับเข้าค่ายฯ
© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และแบบตอบรับเข้าค่ายฯ
© ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560


Newข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ - TCAS)


Newสมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ - TCAS) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทาง http://www.admissions.su.ac.th

New© ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็น นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561

© ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครถึง 30 พ.ย. 2560
 
  ข่าวด่วนประจำวัน - ข่าวประชาสัมพันธ์

Newคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับการค้นพบพืชชนิดใหม่ของประเทศไทย ค้นพบโดย อ.ดร.ยศเวท ศิริจามร และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Phytotaxa ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างยิ่งในด้าน Botanical Taxonomy

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.263.1.4


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องในการเข้าเรียน เข้าสอบ ติดต่องานกับทางคณะฯ ภาควิชาและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

© โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ระยะที่ 2
เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนาโครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีการออกแบบชุดตัวอักษรใหม่ในชื่อ "Silpakorn 72" จึงใคร่ขอความร่วมมือและสนับสนุนการนำชุดตัวอักษรไปใช้ในราชการ [ดาวน์โหลด Silpakorn 72]

© โครงการออกแบบอัตลักษณ์ (Corporate Identity) องค์กร เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวคิดในการออกแบบที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคงอนุรักษ์รูปแบบที่แสดงตัวตนของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลด
- คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ตัวอักษรภาษาไทย 2 ชุด (Silpakorn70yr,Silpakorn70New)
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรรูปแบบต่างๆ
- นามบัตร
- หัวจดหมาย
- จดหมายราชการ

© คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน สามารถสมัครสมาชิก ระบบ SUNet
ด้วยตนเอง ได้ที่ http://netserv.su.ac.th > คลิกที่สมัครสมาชิก(บุคลากร) โดยไม่ต้อง
ส่งเอกสารไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์© ข่าวอื่น ๆ ย้อนหลัง

  ข่าวบริการการศึกษา - ทุนการศึกษา -โครงการแลกเปลี่ยน
New© ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship/king
New© ท่านสามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องบรรยาย ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 และสามารถติดต่อขอใช้ห้องบรรยายเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ ผิวอ่อน งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขภายใน 28021, หมายเลข 034 -245303, และมือถือ 081-0061669 [ ตารางห้อง วิทย์1 ] -ตารางห้อง วิทย์4, หอประชุม, ตึก15ชั้น, รวท. ]

© ตามที่ภาควิชาต้องรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา โดยต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา โดย อ.ผู้สอนสามารถเรียกดูผลการประเมินฯดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้ คณะฯจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวโหลดได้ที่นี่!!


© คณะวิทยาศาสตร์ให้บริการวีดีทัศน์ออนไลน์ ซึ่งทำการบันทึกการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของคณะ
© ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
© หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีชีวอนินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
สรุปสถานะและการดำเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา
สถานะหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558
สรุปรายงานการดำเนินงานหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (เริ่มดำเนินการ ปี 2557-2558) หลักสูตรที่ครบรอบ 5 ปี และหลักสูตรใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 59)
คำชี้แจงการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
© แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557" ที่ ศธ.0520.101.5/ว.218 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดาวน์โหลดที่นี่
แผนปฏิบัติการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดใช้ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ดาวน์โหลดที่นี่
New ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดที่นี่
ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดที่นี่

New แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ระดับอุดมศึกษา

  ข่าวรับสมัครงาน - สอบคัดเลือก - ผลการสอบคัดเลือก
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาสถิติ
  ข่าวการอบรม - งานประชุมวิชาการ


© ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดแบบประเมินสำหรับสายสนับสนุน ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2
  ข่าวทุนวิจัย - งานวิจัย - บริการวิชาการ
New© ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและตำราจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 28040 และ 28041

- ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา - แบบฟอร์ม
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ - แบบฟอร์ม
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน - แบบฟอร์ม
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน - แบบฟอร์ม
- ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จปริญญาเอก - แบบฟอร์ม

  บทความที่น่าสนใจ
  ภาพข่าวกิจกรรม - การอบรม - สัมมนา - ประชุมวิชาการ
  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยYou visited at  8691

Copyright © 2004 - 2018. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 245300    Fax : (+66-34) 245333
E-mail : science@su.ac.th or panumart@su.ac.th
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison