www sc.su.ac.th

:: Link ::

Science RSS News File Science XML News File

Goto Science Planing

Goto Science, Silpakorn University Facebook

Goto SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University

Goto Quality Assurance Website

Teaching Website

Goto TQF Website

Goto Transport Scheduling System

Goto Committee of Science Meeting Report

Goto Seminar Website

Goto Research Calendar

Goto Lecturer Website

Goto Personal Faculty Website

Goto e-Document Website

Goto Forensic Science Website

Goto e-Photo Library  Website, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Video On Demand  Website, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Science Course Wares, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Silpakorn University Scientific and Technological Equipment Centre Website

Goto Alumni Website

:: Link ::

Goto Silpakorn University Website

Goto Silpakorn University Webmail

Goto Veridian E-Journal  Website

Goto Office of The Registrar Website

Goto e-Accessment Website

Goto KongKit Website

Goto SU-RDI Website

Goto Silpakorn University Graduate Student Website

Goto Library of Silpakorn University Website
 

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2558
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พบกับกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ มากมายภายในงาน อาทิเช่น
1) การจัดนิทรรศการ “สุข...พอดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
2) งานเปิดบ้าน Open House การจัดแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ในรูปแบบ Research Expo
3) การจัดนิทรรศการทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยทุกภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"
4) การจัดนิทรรศการทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยโรงเรียนในแถบภูมิภาคตะวันตก
5) การเสวนา การบรรยายเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
6) การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

1.การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองงานครบรอบ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ใบสมัคร
2.ค่ายนักสืบน้อย (หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ใบสมัคร
3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - ใบสมัคร
4.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว - ใบสมัคร
5.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ – ปฏิบัติการทางชีววิทยา - ใบสมัคร
6.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ - ใบสมัคร
7.การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ใบสมัคร
8.การแข่งขันเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์สมองกล Arduino
9.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ใบสมัคร
10.การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ - ใบสมัคร
11.การแข่งขันวาดภาพแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ใบสมัคร
12.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เชิงวิทยาศาสตร์ - ใบสมัคร
13.การประกวดพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - ใบสมัคร
14.การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล (สำหรับครู) - ใบสมัคร

งานดี งานใหญ่แบบนี้ ไม่ควรพลาด!!
แบบตอบรับเข้าชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดที่นี่!!ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://olympic.su.ac.th


คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจำปี 2558 จำนวน 2 โครงการ
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ New
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการโอลิมปิกวิชาการ New
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโอลิมปิกวิชาการ
- โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ - ประกาศ
- โครงการโอลิมปิกวิชาการ - ประกาศ
New คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องในการเข้าเรียน เข้าสอบ ติดต่องานกับทางคณะฯ ภาควิชาและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ข่าวด่วนประจำวัน - ข่าวประชาสัมพันธ์© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หนี้สินของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

© โครงการการออกแบบอัตลักษณ์ (Corporate Identity) องค์กร เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวคิดในการออกแบบที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคงอนุรักษ์รูปแบบที่แสดงตัวตนของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลด
- คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ตัวอักษรภาษาไทย 2 ชุด (Silpakorn70yr,Silpakorn70New)
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรรูปแบบต่างๆ
- นามบัตร
- หัวจดหมาย
- จดหมายราชการ

© คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน สามารถสมัครสมาชิก ระบบ SUNet
ด้วยตนเอง ได้ที่ http://netserv.su.ac.th > คลิกที่สมัครสมาชิก(บุคลากร) โดยไม่ต้อง
ส่งเอกสารไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์© ข่าวอื่น ๆ ย้อนหลัง

  ข่าวบริการการศึกษา - ทุนการศึกษา -โครงการแลกเปลี่ยน
New© ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2558 โดยสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/

New© ท่านสามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องบรรยาย ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 และสามารถติดต่อขอใช้ห้องบรรยายเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ ผิวอ่อน งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขภายใน 28021, หมายเลข 034 -245303, และมือถือ 081-0061669 [ ตารางห้อง อ.วิทย์1 ] - [ ตารางห้อง ร.วท., วิทย์4, หอประชุม ]

© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยื่นคาร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557

© ตามที่ภาควิชาต้องรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา โดยต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา โดย อ.ผู้สอนสามารถเรียกดูผลการประเมินฯดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้ คณะฯจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวโหลดได้ที่นี่!!© ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
© หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีชีวอนินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
สรุปสถานะและการดำเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา
สถานะหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558
สรุปรายงานการดาเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม 2556 – ธันวาคม 2556 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 57
สรุปรายงานการดาเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม 2557 – ธันวาคม 2557 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 58 New
สรุปรายงานการดาเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม 2558 - พฤษภาคม 2558 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 58 New
สรุปข้อมูลการดาเนินงานหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (เริ่มดำเนินการ ปี 2557-2558) หลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง 5 ปี และหลักสูตรใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 21 กค.58 New
คำชี้แจงการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 10 สาขาวิชา
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทจำนวน 12 สาขาวิชา
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอกจำนวน 8 สาขาวิชา
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ตามความร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
New © แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557" ที่ ศธ.0520.101.5/ว.218 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดาวน์โหลดที่นี่
แผนปฏิบัติการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดใช้ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ดาวน์โหลดที่นี่

  ข่าวรับสมัครงาน - สอบคัดเลือก - ผลการสอบคัดเลือก
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาเคมี


  ข่าวการอบรม - งานประชุมวิชาการ© ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดแบบประเมินสำหรับสายสนับสนุน ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2

  ข่าวทุนวิจัย - งานวิจัย - บริการวิชาการ  บทความที่น่าสนใจ
New © "บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย" โดย อ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์

New © "การดำเนินการตามกรอบTQF" โดย ผศ.ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง

New © "การสร้างผลงานทางวิชาการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2556

© "การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

© "ระเบียบการคลังและพัสดุ" โดย นางรุ่งอรุณ นิมิตรนิวัฒน์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ

© "แนะนำกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร" โดย นายณรงค์ พูลแก้ว
  ภาพข่าวกิจกรรม - การอบรม - สัมมนา - ประชุมวิชาการ

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดโครงการอบรม 6 วิชา 14 วัน 14...

Posted by Science, Silpakorn University on Tuesday, July 7, 2015

  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยYou visited at  20373
Copyright © 2004 - 2015. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 245300    Fax : (+66-34) 245333
E-mail : science@su.ac.th or panumart@su.ac.th
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison