www sc.su.ac.th

:: Link ::

Science RSS News File Science XML News File

Goto Science Planing

Goto Science, Silpakorn University Facebook

Goto Science scholarship Student at Silpakorn

Goto SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University

Goto Olympic | Science SU

Goto Quality Assurance Website

Teaching Website

Goto TQF Website

Goto Transport Scheduling System

Goto Committee of Science Meeting Report

Goto Seminar Website

Goto Research Calendar

Goto Lecturer Website

Goto Personal Faculty Website

Goto e-Document Website

Goto Forensic Science Website

Goto e-Photo Library  Website, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Video On Demand  Website, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Science Course Wares, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Silpakorn University Scientific and Technological Equipment Centre Website

Goto Alumni Website

:: Link ::

Goto Silpakorn University Website

Goto Silpakorn University Webmail

Goto Veridian E-Journal  Website

Goto Office of The Registrar Website

Goto e-Accessment Website

Goto KongKit Website

Goto SU-RDI Website

Goto Silpakorn University Graduate Student Website

Goto Library of Silpakorn University Website
 

New ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2559
"คิดแบบวิทย์ ชีวิตสุขสุด - SCSU NEXT STEP"

ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมการประกวดและแข่งขันต่างๆในงาน
- งานเปิดบ้าน Open House นิทรรศการภาควิชา ผลงานคณาจารย์
- การเสวนาเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ
- การประกวดพานพุ่มสักการะ ใบสมัคร
- การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติการทางชีววิทยา ใบสมัคร
- การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ใบสมัคร
- การแข่งขันค่ายนักสืบน้อย (หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์) ใบสมัคร
- การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใบสมัคร
- การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล
(สาหรับครู) ใบสมัคร
- การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ ใบสมัคร
- การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ใบสมัคร
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ใบสมัคร
- การแข่งขันสุนทรพจน์เชิงวิทยาศาสตร์ ใบสมัคร
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ใบสมัคร
- การประกวดวาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Digital Art Painting) ใบสมัคร
แบบตอบรับเข้าชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดที่นี่!!

พบกับนิทรรศการเฉลิมฉลองการครบรอบ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ งานเปิดบ้าน Open House นิทรรศการแห่งความสุขจากทุกภาควิชา ผลงานวิจัยคณาจารย์ การเสวนา การบรรยายพิเศษ กิจกรรมร่วมสนุก และกิจกรรมการแข่งขันมากมายภายในงาน งานดี งานฟรี งานใหญ่แบบนี้ ไม่ควรพลาด


New โครงการ วมว. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://scius.sc.su.ac.th
http://scius.most.go.th/upload/downloads/54/73.pdf และ
http://scius.most.go.th/upload/downloads/54/74.pdf
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2333 3863 และ 0 2333 3


New© ประกาศ การสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ผู้สมัครต้องเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบประจำจังหวัดที่โรงเรียนต้นสังกัดของผู้สมัครตั้งอยู่ ตรวจสอบรายชื่อได้บนเวปการสมัคร http://www.olympic.su.ac.th อย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนและใบยืนยันการชำระเงิน และควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลา

© ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัครนักเรียน ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 2559 - 10 ส.ค. 2559 ที่เว็บไซต์ http://www.olympic.su.ac.th

© นักเรียนที่ประสงค์จะยื่นความจำนงขอสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าค่าย 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องเข้าอบรมค่าย 1 ที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 034-272923 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ : กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคุณสมบัติ,เงื่อนไขการสมัครของผู้สมัคร และวิธีการสมัครให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากขั้นตอนต่างๆแตกต่างจากปีที่แล้ว


คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 2 โครงการ
- โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ - ประกาศ - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- โครงการโอลิมปิกวิชาการ - ประกาศ - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 โครงการ
1.โครงการ พสวท.- ประกาศ -หลักฐานการทำสัญญารับทุน
2.โครงการเพชรสนามจันทร์ - ประกาศ - เงื่อนไขทุน - แบบยืนยันสิทธิ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องในการเข้าเรียน เข้าสอบ ติดต่องานกับทางคณะฯ ภาควิชาและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ข่าวด่วนประจำวัน - ข่าวประชาสัมพันธ์
New© กำหนดการการยื่นเอกสารรายงานตัว เปิดบัญชีและทำบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมากที่สุด)
วันยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเพื่อทำบัตรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559

New© ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน สควค.ระดับปริญญาโท Premium ปีการศึกษา 2559

New© ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อ คุณทัศนีย์ กาญจนศรี เบอร์โทรศัพท์ 089-4158077 ในวันเวลาราชการ รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หนี้สินของนักศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
© ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00

© เชิญอ่านวารสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2559)

© ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

© ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานระหว่างบัณฑิตวิทยาัลัยกับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558


© โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ระยะที่ 2
เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนาโครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีการออกแบบชุดตัวอักษรใหม่ในชื่อ "Silpakorn 72" จึงใคร่ขอความร่วมมือและสนับสนุนการนำชุดตัวอักษรไปใช้ในราชการ [ดาวน์โหลด Silpakorn 72]

© โครงการออกแบบอัตลักษณ์ (Corporate Identity) องค์กร เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวคิดในการออกแบบที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคงอนุรักษ์รูปแบบที่แสดงตัวตนของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลด
- คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ตัวอักษรภาษาไทย 2 ชุด (Silpakorn70yr,Silpakorn70New)
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรรูปแบบต่างๆ
- นามบัตร
- หัวจดหมาย
- จดหมายราชการ

© คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน สามารถสมัครสมาชิก ระบบ SUNet
ด้วยตนเอง ได้ที่ http://netserv.su.ac.th > คลิกที่สมัครสมาชิก(บุคลากร) โดยไม่ต้อง
ส่งเอกสารไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์© ข่าวอื่น ๆ ย้อนหลัง

  ข่าวบริการการศึกษา - ทุนการศึกษา -โครงการแลกเปลี่ยน
New© ท่านสามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องบรรยาย ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 และสามารถติดต่อขอใช้ห้องบรรยายเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ ผิวอ่อน งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขภายใน 28021, หมายเลข 034 -245303, และมือถือ 081-0061669 [ ตารางห้อง อ.วิทย์1 ] - [ ตารางห้อง วิทย์4, หอประชุม ]

© ประกาศการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำ (Re-exam) และรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้มีการสอบซ้ำ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2558

© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยื่นคาร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557

© ตามที่ภาควิชาต้องรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา โดยต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา โดย อ.ผู้สอนสามารถเรียกดูผลการประเมินฯดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้ คณะฯจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวโหลดได้ที่นี่!!© ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
© หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีชีวอนินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
สรุปสถานะและการดำเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา
สถานะหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2556 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 57
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2557 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 59
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม 2558 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 59 New
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม - กรกฎาคม 2559 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 3ส.ค. 59 New
สรุปรายงานการดำเนินงานหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (เริ่มดำเนินการ ปี 2557-2558) หลักสูตรที่ครบรอบ 5 ปี และหลักสูตรใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 59)
คำชี้แจงการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 10 สาขาวิชา
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทจำนวน 12 สาขาวิชา
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอกจำนวน 8 สาขาวิชา
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ตามความร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
© แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557" ที่ ศธ.0520.101.5/ว.218 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดาวน์โหลดที่นี่
แผนปฏิบัติการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดใช้ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ดาวน์โหลดที่นี่
ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ระดับอุดมศึกษา

  ข่าวรับสมัครงาน - สอบคัดเลือก - ผลการสอบคัดเลือก
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสถิติ
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

  ข่าวการอบรม - งานประชุมวิชาการ


© ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดแบบประเมินสำหรับสายสนับสนุน ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2

  ข่าวทุนวิจัย - งานวิจัย - บริการวิชาการ  บทความที่น่าสนใจ
  ภาพข่าวกิจกรรม - การอบรม - สัมมนา - ประชุมวิชาการ

  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยYou visited at  10980
Copyright © 2004 - 2016. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 245300    Fax : (+66-34) 245333
E-mail : science@su.ac.th or panumart@su.ac.th
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison