www sc.su.ac.th


:: Link ::

Science RSS News File Science XML News File

Goto Science, Silpakorn University Facebook

Goto SCSU channel

Goto The Thirteenth Thailand Chemistry Olympiad, 13th TChO

Goto Committee of Science Meeting Report

Goto Science scholarship Student at Silpakorn

Goto SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University

Goto Quality Assurance Website

Teaching Website

Goto TQF Website

Goto Seminar Website

Goto Research Calendar

Goto Lecturer Website

Goto e-Document Website

Goto Forensic Science Website

Goto DSSU : Data Science - Silpakorn University

Goto e-Photo Library  Website, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Science Course Wares, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Silpakorn University Scientific and Technological Equipment Centre Website

Goto Alumni Website


:: Link ::

Goto Silpakorn University Website

Goto Silpakorn University Webmail

Goto Veridian E-Journal  Website

Goto Office of The Registrar Website

Goto e-Accessment Website

Goto KongKit Website

Goto SU-RDI Website

Goto Silpakorn University Graduate Student Website

Goto Library of Silpakorn University Website
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือก SU-TCAS62 มาแล้ว
มาเรียนคณะวิทยาศาสตร์กันดีกว่า รับรองไม่ตกงาน
ยุทธศาสตร์ชาติต้องการนักวิทย์
โลกอนาคตต้องการคนสายวิทย์ คิดคำนวณ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
https://www.admission.su.ac.th
หรืออ่านประกาศรายละเอียดได้ที่
https://www.admission.su.ac.th/tcasschedule-2562/2562-all.pdfแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์จากโรงพยาบาลได้ทุกแห่งยกเว้นคลีนิก (มอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัวสอบสัมภาษณ์) ดาวโหลดที่นี่!!

 
  ข่าวด่วนประจำวัน - ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องในการเข้าเรียน เข้าสอบ ติดต่องานกับทางคณะฯ ภาควิชาและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

© โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ระยะที่ 2
เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนาโครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีการออกแบบชุดตัวอักษรใหม่ในชื่อ "Silpakorn 72" จึงใคร่ขอความร่วมมือและสนับสนุนการนำชุดตัวอักษรไปใช้ในราชการ [ดาวน์โหลด Silpakorn 72]

© โครงการออกแบบอัตลักษณ์ (Corporate Identity) องค์กร เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวคิดในการออกแบบที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคงอนุรักษ์รูปแบบที่แสดงตัวตนของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลด
- คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ตัวอักษรภาษาไทย 2 ชุด (Silpakorn70yr,Silpakorn70New)
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรรูปแบบต่างๆ
- นามบัตร
- หัวจดหมาย
- จดหมายราชการ

© คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน สามารถสมัครสมาชิก ระบบ SUNet
ด้วยตนเอง ได้ที่ http://netserv.su.ac.th > คลิกที่สมัครสมาชิก(บุคลากร) โดยไม่ต้อง
ส่งเอกสารไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์© ข่าวอื่น ๆ ย้อนหลัง

  ข่าวบริการการศึกษา - ทุนการศึกษา -โครงการแลกเปลี่ยน
New© ท่านสามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องบรรยาย ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 และสามารถติดต่อขอใช้ห้องบรรยายเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ ผิวอ่อน งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขภายใน 28021, หมายเลข 034 -245303, และมือถือ 081-0061669 [ ตารางห้อง วิทย์1 ] -ตารางห้อง วิทย์4, หอประชุม, ตึก15ชั้น, รวท. ]
New© รายชื่อผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หนี้สินของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
© ตารางเวรรักษาการนอกเวลาในการใช้ห้องบรรยายนอกเวลาราชการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

© ตามที่ภาควิชาต้องรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา โดยต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา โดย อ.ผู้สอนสามารถเรียกดูผลการประเมินฯดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้ คณะฯจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวโหลดได้ที่นี่!!


สรุปสถานะและการดำเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา
สถานะหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561New
คำชี้แจงการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
© แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557" ที่ ศธ.0520.101.5/ว.218 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดาวน์โหลดที่นี่
แผนปฏิบัติการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดใช้ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ดาวน์โหลดที่นี่
ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดที่นี่
ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร มคอ. 2 ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์ (AUN-QA) ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ระดับอุดมศึกษา

  ข่าวรับสมัครงาน - สอบคัดเลือก - ผลการสอบคัดเลือก
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน
© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาสถิติ

  ข่าวการอบรม - งานประชุมวิชาการ


© ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดแบบประเมินสำหรับสายสนับสนุน ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2

  ข่าวทุนวิจัย - งานวิจัย - บริการวิชาการ
New© ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและตำราจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 28040 และ 28041

- ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา - แบบฟอร์ม
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ - แบบฟอร์ม
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน - แบบฟอร์ม
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน - แบบฟอร์ม
- ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จปริญญาเอก - แบบฟอร์ม

  บทความที่น่าสนใจ
  ภาพข่าวกิจกรรม - การอบรม - สัมมนา - ประชุมวิชาการ
  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยYou visited at  5140

Copyright © 2004 - 2018. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 245300    Fax : (+66-34) 245333
E-mail : science@su.ac.th or panumart@su.ac.th
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison