www sc.su.ac.th


:: Link ::

Science RSS News File Science XML News File

Goto Science Planing

Goto Science, Silpakorn University Facebook

Goto The Thirteenth Thailand Chemistry Olympiad, 13th TChO

Goto Science scholarship Student at Silpakorn

Goto SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University

Goto Quality Assurance Website

Teaching Website

Goto TQF Website

Goto Transport Scheduling System

Goto Committee of Science Meeting Report

Goto Seminar Website

Goto Research Calendar

Goto Lecturer Website

Goto Personal Faculty Website

Goto e-Document Website

Goto Forensic Science Website

Goto e-Photo Library  Website, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Video On Demand  Website, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Science Course Wares, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Silpakorn University Scientific and Technological Equipment Centre Website

Goto Alumni Website


:: Link ::

Goto Silpakorn University Website

Goto Silpakorn University Webmail

Goto Veridian E-Journal  Website

Goto Office of The Registrar Website

Goto e-Accessment Website

Goto KongKit Website

Goto SU-RDI Website

Goto Silpakorn University Graduate Student Website

Goto Library of Silpakorn University Website
 

New ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560
Science Week 2017
"วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยสู่ยุค 4.0"
ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พบกับนิทรรศการนำไทยสู่ยุค 4.0 จากทุกภาควิชา นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก พร้อมนิทรรศการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) งานเปิดบ้าน Open House ผลงานวิจัยคณาจารย์ การเสวนา การบรรยายพิเศษ กิจกรรมร่วมสนุก และกิจกรรมการแข่งขันมากมายภายในงาน

การประกวดระดับมัธยมศึกษา
-การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์
-การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
-การประกวดพานพุ่มสักการะ
-การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
-การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการทางฟิสิกส์
-การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการทางชีววิทยา
-การแข่งขันสุนทรพจน์เชิงวิทยาศาสตร์
-การแข่งขันค่ายนักสืบน้อย (หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์)
-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
-การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-การแข่งขัน “ค่ายทำความรู้จักกับวิทยาการข้อมูล (Statistical Data Science Camp)”
-การประกวดการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์
-การประกวดการใช้ขวดน้าดื่มศิลปากรเพื่อสร้างนวัตกรรมทางชีววิทยา

การประกวดระดับประถมศึกษา
-การประกวดวาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Art Painting)
-การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลในรูปแบบหน้ากาก

การประกวดสำหรับครู
-การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนได้ที่นี่New© ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (ดูประกาศรับสมัคร) เริ่มรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 (เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์)

New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัคร 27 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2560 (โครงการนี้ไม่ตัดสิทธิ์ Admission)
- ประกาศรับสมัคร - สมัครทางออนไลน์เท่านั้น - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อรับทุน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 โครงการ
- โครงการ โอลิมปิกวิชาการ - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- โครงการเพชรสนามจันทร์ รอบ 2 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทุนจำนวน 2 โครงการ รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- โครงการ โอลิมปิกวิชาการ - ประกาศรับสมัคร - ใบสมัคร - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- โครงการเพชรสนามจันทร์ รอบ 2 - ประกาศรับสมัคร - ใบสมัคร - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(ทั้ง 2 โครงการไม่ตัดสิทธิ์ Admission)


New ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ (วิธีที่ 1 รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัคร - ใบสมัครรับตรง - ใบสมัครโควตา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (วิธีที่ 2 รับโควตา)


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 โครงการ
- โครงการ พสวท. - ประกาศ - ใบสมัคร - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร - รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน
- โครงการเพชรสนามจันทร์ - ประกาศ - ใบสมัคร - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร - รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- ประกาศรับสมัคร - ใบสมัคร
(ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์และไม่ตัดสิทธิ์ Admission)


New© คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาเอก สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 3 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.graduate.su.ac.th หรือสอบถามที่หมายเลข 08-8229-2013, 08-8229-2015 และรายละเอียดหลักสูตรฯ ที่ http://www.forensic.sc.su.ac.th หรือสอบถามโดยตรงที่ คุณสารัตน์ ล้วนดี 08-8878-9864 
  ข่าวด่วนประจำวัน - ข่าวประชาสัมพันธ์
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หนี้สินของนักศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559


New© ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเรื่อง "สถิติเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้วย SPSS" วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ ภาคภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ค่าลงทะเบียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคนละ 2,000 บาท และบุคคลทั่วไปคนละ 3,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 034-245335 Email: statdept@su.ac.th เว็บไซต์ www.stat.sc.su.ac.thคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องในการเข้าเรียน เข้าสอบ ติดต่องานกับทางคณะฯ ภาควิชาและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

© โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ระยะที่ 2
เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนาโครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีการออกแบบชุดตัวอักษรใหม่ในชื่อ "Silpakorn 72" จึงใคร่ขอความร่วมมือและสนับสนุนการนำชุดตัวอักษรไปใช้ในราชการ [ดาวน์โหลด Silpakorn 72]

© โครงการออกแบบอัตลักษณ์ (Corporate Identity) องค์กร เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวคิดในการออกแบบที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคงอนุรักษ์รูปแบบที่แสดงตัวตนของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลด
- คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ตัวอักษรภาษาไทย 2 ชุด (Silpakorn70yr,Silpakorn70New)
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรรูปแบบต่างๆ
- นามบัตร
- หัวจดหมาย
- จดหมายราชการ

© คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน สามารถสมัครสมาชิก ระบบ SUNet
ด้วยตนเอง ได้ที่ http://netserv.su.ac.th > คลิกที่สมัครสมาชิก(บุคลากร) โดยไม่ต้อง
ส่งเอกสารไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์© ข่าวอื่น ๆ ย้อนหลัง

  ข่าวบริการการศึกษา - ทุนการศึกษา -โครงการแลกเปลี่ยน
New© ท่านสามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องบรรยาย ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 และสามารถติดต่อขอใช้ห้องบรรยายเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ ผิวอ่อน งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขภายใน 28021, หมายเลข 034 -245303, และมือถือ 081-0061669 [ ตารางห้อง อ.วิทย์1 ] - [ ตารางห้อง ร.วท., วิทย์4, หอประชุม ]

© ตามที่ภาควิชาต้องรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา โดยต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา โดย อ.ผู้สอนสามารถเรียกดูผลการประเมินฯดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้ คณะฯจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวโหลดได้ที่นี่!!


© คณะวิทยาศาสตร์ให้บริการวีดีทัศน์ออนไลน์ ซึ่งทำการบันทึกการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของคณะ
© ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
© หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีชีวอนินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
สรุปสถานะและการดำเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา
สถานะหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2556 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 57
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2557 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 59
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม 2558 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 59 New
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม - กันยายน 2559 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 59 New
สรุปรายงานการดำเนินงานหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (เริ่มดำเนินการ ปี 2557-2558) หลักสูตรที่ครบรอบ 5 ปี และหลักสูตรใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 59)
คำชี้แจงการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 10 สาขาวิชา
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทจำนวน 12 สาขาวิชา
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอกจำนวน 8 สาขาวิชา
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ตามความร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
© แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557" ที่ ศธ.0520.101.5/ว.218 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดาวน์โหลดที่นี่
แผนปฏิบัติการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดใช้ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ดาวน์โหลดที่นี่
New ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดที่นี่
ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดที่นี่

New แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ระดับอุดมศึกษา

  ข่าวรับสมัครงาน - สอบคัดเลือก - ผลการสอบคัดเลือก
New© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชากร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาสถิติ
© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาเคมี
  ข่าวการอบรม - งานประชุมวิชาการ


© ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดแบบประเมินสำหรับสายสนับสนุน ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2
  ข่าวทุนวิจัย - งานวิจัย - บริการวิชาการ  บทความที่น่าสนใจ
  ภาพข่าวกิจกรรม - การอบรม - สัมมนา - ประชุมวิชาการ
  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยYou visited at  1840

Copyright © 2004 - 2017. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 245300    Fax : (+66-34) 245333
E-mail : science@su.ac.th or panumart@su.ac.th
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison