www sc.su.ac.th


:: Link ::

Science RSS News File Science XML News File

Goto Science, Silpakorn University Facebook

Goto ISO 9001 : 2015

Goto SCSU channel

Goto ITA

Goto Scientific and Technological Equipment Centre

Goto Center of Excellence in Design Materials

Goto Science scholarship Student at Silpakorn

Goto SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University

Teaching Website

Goto TQF Website

Goto Lecturer Website

Goto e-Document Website

Goto Forensic Science Website

Goto DSSU : Data Science - Silpakorn University

Goto Alumni Website


:: Link ::

Goto Silpakorn University Website

Goto Office of The Registrar Website

Goto KongKit Website

Goto Silpakorn University Graduate Student Website

Goto Library of Silpakorn University Website
 

© การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดการรับสมัครและข้อมูลโครงการรับสมัครทั้ง 3 รอบได้จาก ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1- 3 ได้ทาง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร www.admission.su.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Tel 034-147003 Fax 034-147004


© ทุนวิดยาศิลปากรช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาสู้วิกฤตโควิด
ประกาศคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนวิดยาศิลปากรช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาสู้วิกฤตโควิด" ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom


© ประกาศจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร
แจ้งเลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรม สอวน. ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เป็นวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 (พร้อมกันทุกสนามสอบประจำจังหวัด) รายละเอียดประกาศดังไฟล์แนบ โดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศแนวทางปฏิบัติของนักเรียนผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ ให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบจังหวัดนครปฐม จากสนามสอบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นสนามสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว

ขอให้นักเรียนกดติดตามเพจคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นี้ และเช็คเว็บไซต์หลัก https://olympic.sc.su.ac.th/ [ประกาศเลื่อนการสอบ]


© ประกาศจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร
1. แนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564 ขอให้ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบและผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. เปลี่ยนแปลงสนามสอบจังหวัดนครปฐม จากสนามสอบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นสนามสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เป็นวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
รายละเอียดดังไฟล์แนบ และ https://olympic.sc.su.ac.th/
[แนวทางปฏิบัติการสอบ] [เปลี่ยนแปลงสนามสอบ]© เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งขั้นตอนการถอนรายวิชา (ติด W) ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องต่าง ๆ ขอให้ปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอนดังนี้
1.Download แบบฟอร์มคำร้องทาง http://reg.su.ac.th
2.นักศึกษากรอกข้อมูล พร้อมลงชื่อในบัตรถอนรายวิชา (ติด W)
3.อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ลงชื่อในบัตรถอนรายวิชา (ติด W)
4. อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อในบัตรถอนรายวิชา (ติด W)
5. นักศึกษาส่งคำร้องที่กองบริหารงานวิชาการ คุณวรพงษ์ : bewwrb21@gmail.com


© ตามที่มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ 11 สถาบันการศึกษา ทำให้เกิดโครงการรับสมัครนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ช่วงที่ 2 [รายละเอียดการรับสมัคร]


© หนังสือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2564
© หนังสือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
© ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560


© รายชื่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 แยกสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

© รายชื่อ รหัสนักศึกษาพร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 แยกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564

You visited at  2899

Copyright © 2004 - 2022. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 147001    Fax : (+66-34) 147002
E-mail : science@su.ac.th or panumart@su.ac.th
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison