www sc.su.ac.th

:: Link ::

Science RSS News File Science XML News File

Goto Science Planing

Goto Science, Silpakorn University Facebook

Goto Science scholarship Student at Silpakorn

Goto SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University

Goto Olympic | Science SU

Goto Quality Assurance Website

Teaching Website

Goto TQF Website

Goto Transport Scheduling System

Goto Committee of Science Meeting Report

Goto Seminar Website

Goto Research Calendar

Goto Lecturer Website

Goto Personal Faculty Website

Goto e-Document Website

Goto Forensic Science Website

Goto e-Photo Library  Website, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Video On Demand  Website, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Science Course Wares, Faculty of Science, Silpakorn University

Goto Silpakorn University Scientific and Technological Equipment Centre Website

Goto Alumni Website

:: Link ::

Goto Silpakorn University Website

Goto Silpakorn University Webmail

Goto Veridian E-Journal  Website

Goto Office of The Registrar Website

Goto e-Accessment Website

Goto KongKit Website

Goto SU-RDI Website

Goto Silpakorn University Graduate Student Website

Goto Library of Silpakorn University Website
 

ประกาศด่วนที่สุด!!

เนื่องจากระบบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ปีการศึกษา 2559 เกิดการขัดข้อง จึงทำให้ผู้สมัครจำนวนหนึ่งไม่สามารถพิมพ์เอกสารการชำระเงินผ่านธนาคารและเอกสารในการสมัครได้ทันตามกำหนด

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงเห็นสมควรขยายเวลาในการชำระเงินและส่งเอกสารการรับสมัครเป็นภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครชำระเงินไดเฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 2 โครงการ
- โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ - ประกาศ - รับสมัครทางออนไลน์ เริ่ม 28 มีนาคม ถึง 18 พฤษภาคม 2559
- โครงการโอลิมปิกวิชาการ - ประกาศ - ใบสมัคร


New ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 โครงการ
1.โครงการ พสวท.- ประกาศ -หลักฐานการทำสัญญารับทุน
2.โครงการเพชรสนามจันทร์ - ประกาศ - เงื่อนไขทุน - แบบยืนยันสิทธิ์New คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องในการเข้าเรียน เข้าสอบ ติดต่องานกับทางคณะฯ ภาควิชาและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ข่าวด่วนประจำวัน - ข่าวประชาสัมพันธ์

© ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00

© เชิญอ่านวารสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559)

© ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

© ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานระหว่างบัณฑิตวิทยาัลัยกับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558


New© โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ระยะที่ 2
เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนาโครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีการออกแบบชุดตัวอักษรใหม่ในชื่อ "Silpakorn 72" จึงใคร่ขอความร่วมมือและสนับสนุนการนำชุดตัวอักษรไปใช้ในราชการ [ดาวน์โหลด Silpakorn 72]

© โครงการออกแบบอัตลักษณ์ (Corporate Identity) องค์กร เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวคิดในการออกแบบที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคงอนุรักษ์รูปแบบที่แสดงตัวตนของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลด
- คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ตัวอักษรภาษาไทย 2 ชุด (Silpakorn70yr,Silpakorn70New)
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรรูปแบบต่างๆ
- นามบัตร
- หัวจดหมาย
- จดหมายราชการ

© คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน สามารถสมัครสมาชิก ระบบ SUNet
ด้วยตนเอง ได้ที่ http://netserv.su.ac.th > คลิกที่สมัครสมาชิก(บุคลากร) โดยไม่ต้อง
ส่งเอกสารไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์© ข่าวอื่น ๆ ย้อนหลัง

  ข่าวบริการการศึกษา - ทุนการศึกษา -โครงการแลกเปลี่ยน
New© ท่านสามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องบรรยาย ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 และสามารถติดต่อขอใช้ห้องบรรยายเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ ผิวอ่อน งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขภายใน 28021, หมายเลข 034 -245303, และมือถือ 081-0061669 [ ตารางห้อง อ.วิทย์1 ] - [ ตารางห้อง วิทย์4, หอประชุม ]

© ประกาศการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำ (Re-exam) และรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้มีการสอบซ้ำ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2558

© ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยื่นคาร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557

© ตามที่ภาควิชาต้องรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา โดยต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา โดย อ.ผู้สอนสามารถเรียกดูผลการประเมินฯดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้ คณะฯจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวโหลดได้ที่นี่!!© ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
© หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีชีวอนินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
สรุปสถานะและการดำเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา
สถานะหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2556 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 57
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2557 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 59
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม 2558 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 59 New
สรุปรายงานการดำเนินการด้านหลักสูตร ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 (คณะวิทยาศาสตร์) หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 59 New
สรุปรายงานการดำเนินงานหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (เริ่มดำเนินการ ปี 2557-2558) หลักสูตรที่ครบรอบ 5 ปี และหลักสูตรใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 59)
คำชี้แจงการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 10 สาขาวิชา
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทจำนวน 12 สาขาวิชา
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอกจำนวน 8 สาขาวิชา
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ตามความร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
© แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557" ที่ ศธ.0520.101.5/ว.218 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดาวน์โหลดที่นี่
แผนปฏิบัติการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดใช้ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ดาวน์โหลดที่นี่
Newปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดที่นี่
Newแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดที่นี่
Newประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ระดับอุดมศึกษา

  ข่าวรับสมัครงาน - สอบคัดเลือก - ผลการสอบคัดเลือก
  ข่าวการอบรม - งานประชุมวิชาการ
© บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากโครงการ "การสร้างทัศนคติใหม่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา" เมื่อวันที่ 29 -31 มกราคม 2559
1.การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ด้วย SIPOC
2.การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วย วงจร PDCA© ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดแบบประเมินสำหรับสายสนับสนุน ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2

  ข่าวทุนวิจัย - งานวิจัย - บริการวิชาการ  บทความที่น่าสนใจ
© การบรรยายพิเศษเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2558 เรื่อง "วิกฤติการผลิตบัณฑิตและการวิจัย: มหาวิทยาลัยคือความหวัง กรณีศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" โดย ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© รายงาน "Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education in the US and Its Translational Approaches to Thailand"

© "บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย" โดย อ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์

  ภาพข่าวกิจกรรม - การอบรม - สัมมนา - ประชุมวิชาการ

ภาพบรรยากาศเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตก.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ...

Posted by Science, Silpakorn University on Tuesday, March 1, 2016

  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยYou visited at  717
Copyright © 2004 - 2016. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 245300    Fax : (+66-34) 245333
E-mail : science@su.ac.th or panumart@su.ac.th
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison