SU-TCAS 67
ศึกษารายละเอียดการรับสมัครและข้อมูลโครงการรับสมัครได้จาก ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2567 ได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร www.admission.su.ac.th และทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ www.sc.su.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Tel 034-147003

เข้าสู่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร