ทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนสนับสนุนการเขียนตำรา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดังนี้

         1. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากกองทุน
            ส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
           วงเงินทุนสูงสุด ไม่เกิน 170,000 บาท     ประมาณ 15-20 ทุน
            (ขึ้นอยู่กับระดับความท้าทายของการตีพิมพ์ผลงาน)
            [หลักเกณฑ์] [แบบข้อเสนอโครงการ] [แบบรายงานความก้าวหน้า]

         2. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุน
            ส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
           ทุนละ ไม่เกิน 120,000 บาท     ประมาณ 15-20 ทุน
            [หลักเกณฑ์] [แบบข้อเสนอโครงการ] [แบบรายงานความก้าวหน้า]

         3. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
            คณะวิทยาศาสตร์
           วงเงินรวมทุกทุนไม่เกิน 200,000 บาท
            (จัดสรรให้ภาควิชาละไม่เกิน 50,000 บาท)
            [หลักเกณฑ์] [แบบข้อเสนอโครงการ] [แบบรายงานความก้าวหน้า]
            * เฉพาะทุนประเภทนี้ หมดเขตรับสมัครข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

         4. ทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
           ทุนละ   30,000 - 50,000 บาท     ประมาณ 10 ทุน
            [หลักเกณฑ์] [แบบข้อเสนอโครงการ]

์         รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่
งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 28040, 28041

- บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ (เฉพาะวารสารในประเทศ)
- บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ (เฉพาะวารสารในประเทศ)