ทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ดังนี้

 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์
[ประกาศทุน] [แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ]

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์
[ประกาศทุน] [แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ]

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์
[ประกาศทุน] [แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ]

4. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์
[ประกาศทุน] [แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ]

5. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนตำรา จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์
[ประกาศทุน] [แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ]

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ทางเว็บไซต์ http://www.sc.su.ac.th และยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 28040 และ 28041