การติดต่อกับคณะวิทยาศาสตร์  
		ทางไปรษณีย์หรือจดหมาย ::
		คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
		วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
	
		เบอร์โทรศัพท์กลาง :: (+66-34)147001   โทรสาร ::(+66-34)147002


	
  เบอร์โทรติดต่อในแต่ละส่วน  
		 เบอร์โทรติดต่อของสำนักงานคณบดี
		 เบอร์โทรติดต่อของงานบริหารและธุรการ
		 เบอร์โทรติดต่อของงานบริการการศึกษา
		 เบอร์โทรติดต่อของงานคลังและพัสดุ
		 เบอร์โทรติดต่อของงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
		 เบอร์โทรติดต่อของภาควิชาคณิตศาสตร์ (Department of Mathematics)
		 เบอร์โทรติดต่อของภาควิชาสถิติ (Department of Statistics)
		 เบอร์โทรติดต่อของภาควิชาคอมพิวเตอร์ (Department of Computing)
		 เบอร์โทรติดต่อของภาควิชาชีววิทยา (Department of Biology)
		 เบอร์โทรติดต่อของภาควิชาเคมี (Department of Chemistry)
		 เบอร์โทรติดต่อของภาควิชาจุลชีววิทยา (Department of Micro Biology)
		 เบอร์โทรติดต่อของภาควิชาฟิสิกส์ (Department of Physics)
		 เบอร์โทรติดต่อของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Department of Environmental Science)
		 เบอร์โทรติดต่อของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and Technological Equipment Centre)
	

Copyright © 2004 - 2023. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 147001    Fax : (+66-34) 147002
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison