การสังเคราะห์งานวิจัย  

		 ตัวแบบการแปรผันแบบใหม่และคำตอบเชิงตัวเลขแบบเร็วสำหรับการกำจัดสัญญาณรบกวน
            แบบการบวกและแบบการคูณในภาพถ่ายคลื่นเสียงความถี่สูง โดย อ.ดร.นพดล ชุมชอบ 
		 โครงการนำร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย และคณะ

  ผลงานทางวิชาการ  

		ข้อมูลผลงานทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2541-2555)
		เพื่อการสืบค้นและการเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2541 (1998)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2542 (1999)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2543 (2000)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2544 (2001)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2545 (2002)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2546 (2003)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2547 (2004)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2548 (2005)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2549 (2006)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2550 (2007)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2551 (2008)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2552 (2009)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2553 (2010)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2554 (2011)
		 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2555 (2012)
	

Copyright © 2004 - 2021. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 147001    Fax : (+66-34) 147002
E-mail : science@su.ac.th or panumart@su.ac.th
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison