โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
		นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
	ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
	ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

	1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต   

	2.หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา
	2.1.กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

		511 101	แคลคูลัส 1					4(4-0-8)
			(Calculus I)

		511 102	แคลคูลัส 2					4(4-0-8)
			(Calculus II)
			
		512 101	ชีววิทยาทั่วไป 1        				3(3-0-6)
			(General Biology I)

		512 102	ชีววิทยาทั่วไป 2    				3(3-0-6)
			(General Biology II)
      			
		512 103	ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1			   	1(0-3-0)
			(General Biology Laboratory I)
      			
		512 104	ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2		     		1(0-3-0)
			(General Biology Laboratory II)
     			
		513 101	เคมีทั่วไป 1         				3(3-0-6)
			(General Chemistry I)        
      		
		513 102	เคมีทั่วไป 2         				3(3-0-6)
			(General Chemistry II)
      			
		513 103	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1    				1(0-3-0)
			(General Chemistry Laboratory I)

		513 104	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2       			1(0-3-0)
			(General Chemistry Laboratory II)

		514 101	ฟิสิกส์ทั่วไป 1  				3(3-0-6)
			(General Physics I)
        		
		514 102	ฟิสิกส์ทั่วไป 2        				3(3-0-6)
			(General Physics II)
      		
		514 103	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1   				1(0-3-0) 
			(General Physics Laboratory I)
      			
		514 104	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2      			1(0-3-0)
			(General Physics Laboratory II) 

	2.2.กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 53 หน่วยกิต ประกอบด้วย

		512 201	พันธุศาสตร์          				3(3-0-6)
			(Genetics)

		512 202	ปฏิบัติการพันธุศาสตร์       			1(0-3-0)
			(Genetics Laboratory)

		513 231	เคมีวิเคราะห์ 1        				2(2-0-4)
			(Analytical Chemistry I)

		513 233	ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1			  	1(0-3-0)
			(Analytical Chemistry Laboratory I)

		513 250	เคมีอินทรีย์          				3(3-0-6)
			(Organic Chemistry)

		513 255	ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์     				1(0-3-0)
			(Organic Chemistry Laboratory)

		513 341	ชีวเคมี 1         				4(4-0-8)
			(Biochemistry I)

		513 343	ปฏิบัติการชีวเคมี 1       				1(0-3-0)
			(Biochemistry Laboratory I)

		513 391	สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์				1(1-0-2)
			(Scientific Publications)
		
		515 202	สถิติพื้นฐาน 2				3(2-2-5)
			(Elementary Statistics II)

		516 201	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม				3(3-0-6)
			(Environmental Science)

		516 202	ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม			1(0-3-0)
			(Environmental Science Laboratory)
		
		516 270	นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม				3(3-0-6)
			(Environmental Ecology)
		
		516 271	ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม			1(0-3-0)
			(Environmental Ecology Laboratory)
		
		516 310	การจัดการมูลฝอย				3(3-0-6)
			(Solid Waste Management)
		
		516 350	มลพิษทางน้ำ					3(3-0-6)
			 (Water Pollution)
		
		516 351	การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ				4(2-6-4) 
			(Water Quality Analysis)
		
		516 430	มลพิษทางอากาศ				3(3-0-6)
			 (Air Pollution)
		
		516 431	การวิเคราะห์คุณภาพอากาศ				2(1-3-2)
			(Air Quality Analysis)
		
		516 491	สัมมนา					1(0-2-1)
			(Seminar)
		
		516 492	การศึกษารายบุคคล				2(0-4-2)
			(Individual Study)
		
		516 494	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 			3(3-0-6)
			(Environmental Impact Assessment) 

		518 201	จุลชีววิทยาทั่วไป				3(3-0-6)
			(General Microbiology)
		
		518 202	ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป				1(0-3-0)
			(General Microbiology Laboratory)

	2.3.กลุ่มวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา

		2.3.1.กลุ่มวิชาเลือกวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

		516 301	การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน			3(3-0-6)
			(Energy Resource Management and Conservation)
		
		516 302	ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์				3(3-0-6)
			(Geographical Information Systems)
		
		516 311	การวิเคราะห์มูลฝอย					1(0-3-0)
			(Solid Waste Analysis)
		
		516 312	การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม			3(3-0-6) 
			(Industrial Waste Management)
		
		516 320	เคมีสิ่งแวดล้อม					3(3-0-6)
			(Environmental Chemistry)
		
		516 330	เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน				3(3-0-6)
			(Noise and Vibration)
		
		516 331	สภาวะแวดล้อมของบรรยากาศ				3(3-0-6) 
			(Atmospheric Environment )
		
		516 340	ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม					3(3-0-6)
			(Environmental Soil Science)
		
		516 341	ปฏิบัติการปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม				1(0-3-0) 
			(Environmental Soil Science Laboratory)
		
		516 342	การอนุรักษ์ดินและน้ำ					3(3-0-6)
			(Soil and Water Conservation)
		
		516 352	การประปา						3(3-0-6)
			(Water Supply)
		
		516 360	เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม					3(3-0-6)
			(Environmental Economics)
		
		516 361	การประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม				3(3-0-6)
			(Environmental Public Relations)
		
		516 370	การจัดการสัตว์ป่าและถิ่นอาศัย				3(3-0-6)
			(Wildlife and Habitat Management)
		
		516 371	การจัดการพื้นที่คุ้มครอง					3(3-0-6)
			(Protected Area Management)
		
		516 372	การจัดการลุ่มน้ำ					3(3-0-6)
			(Watershed Management)
		
		516 373	วนศาสตร์ชุมชน					3(3-0-6)
			(Community Forestry)
		
		516 380	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				3(3-0-6)
			(Occupational Health and Safety)
		
		516 381	ปฏิบัติการอาชีวอนามัย					1(0-3-0)
			(Occupational Health Laboratory)
		
		516 382	การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม					3(3-0-6)
			(Environmental Sanitation)
		
		516 383	ปฏิบัติการการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม				1(0-3-0)
			(Environmental Sanitation Laboratory)
		
		516 410	การจัดการของเสียอันตราย					3(3-0-6)
			(Hazardous Waste Management)
		
		516 420	พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม					3(3-0-6)
			(Environmental Toxicology)
		
		516 421	ปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม				1(0-3-0)
			(Environmental Toxicology Laboratory)
		
		516 422	นิเวศวิทยาของสารพิษ					3(3-0-6)
			(Ecotoxicology)
		
		516 423	โลหะปริมาณน้อยในสิ่งแวดล้อม				3(3-0-6)
			(Trace Metals in the Environment)
		
		516 424	ปฏิบัติการโลหะปริมาณน้อยในสิ่งแวดล้อม				1(0-3-0)
			(Trace Metals in the Environment Laboratory)
		
		516 425	สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อม				3(3-0-6)
			(Pesticides in the Environment)
		
		516 426	ปฏิบัติการสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์				1(0-3-0) 
			ในสิ่งแวดล้อม
			(Pesticides in the Environment Laboratory)
		
		516 427	การจัดการศัตรูพืชและสัตว์					3(3-0-6)
			(Pest Management)
		
		516 428	การจัดการสัตว์มีกระดูกสันหลัง				3(3-0-6)
			ที่เป็นศัตรูพืชและสัตว์	
			(Vertebrate Pest Management)
		
		516 432	การประเมินผลกระทบและการควบคุม				3(3-0-6)
			มลพิษทางอากาศ
			(Air Pollution Impact Assessment and Control)
		
		516 450	การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพและเคมี				3(3-0-6)
			(Physical and Chemical Wastewater Treatment)
		
		516 451	การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ					3(3-0-6)
			(Biological Wastewater Treatment)
		
		516 452	ปฏิบัติการการบำบัดน้ำเสีย					1(0-3-0)
			(Wastewater Treatment Laboratory)
		
		516 453	เคมีของการบำบัดน้ำและน้ำเสีย				3(3-0-6)
			(Chemistry of Water and Wastewater Treatment)
		
		516 460	กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม				3(3-0-6)
			(Environmental Law and Policy)
		
		516 470	ดัชนีชีวภาพสิ่งแวดล้อม					3(3-0-6)
			(Environmental Bio-Indicators)
		
		516 471	ปฏิบัติการดัชนีชีวภาพสิ่งแวดล้อม				1(0-3-0)
			(Environmental Bio-Indicators Laboratory)
		
		516 472	จุลชีววิทยาของมลพิษ					3(3-0-6)
			(Pollution Microbiology)
		
		516 490	เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม			2(2-0-4)
			(Selected topics in Environmental Science)
		
		516 493	การฝึกงาน						1(0-3-0)
			(Practical Training)
		
		516 495	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง				3(2-3-4)
			(Advanced Environmental Impact Assessment)

		516 496	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม					3(3-0-6)
			(Environmental Management System)

		2.3.2.กลุ่มวิชาเลือกประกอบวิชาเอก จำนวนไม่เกิน 3 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

		512 436	ชลธีวิทยา						2(2-0-4)
			(Limnology)

		512 437	ปฏิบัติการชลธีวิทยา					1(0-3-0)
			(Limnology Laboratory)
		
		512 461	นิเวศวิทยาของสัตว์					3(3-0-6)
			(Animal Ecology)
		
		512 462	นิเวศวิทยาทางทะเล					3(3-0-6)
			(Marine Ecology)
		
		512 557	การควบคุมแมลงโดยชีววิธี					3(3-0-6)
			(Biological Control of Insects)
		
		513 232	เคมีวิเคราะห์ 2					3(3-0-6)
			(Analytical Chemistry II)
		
		513 234	ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2					1(0-3-0)
			(Analytical Chemistry Laboratory II)
		
		513 331	เคมีวิเคราะห์ 3					3(3-0-6)
			(Analytical Chemistry III)
		
		513 333	ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 3					1(0-3-0)
			(Analytical Chemistry Laboratory III)
		
		513 421	นิวเคลียร์และเคมีรังสี					3(3-0-6)
			(Nuclear and Radiochemistry)
		
		515 352	สถิติกับภาวะชุมชนเมือง					3(3-0-6)
			(Statistics in Urbanization)
		
		515 371	โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสถิติวิเคราะห์				3(2-2-5)
			(Computer Packages for Statistical Analysis)
		
		518 414	จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม					2(2-0-4)
			(Environmental Microbiology)
		
		518 415	ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม				1(0-3-0)
			(Environmental Microbiology Laboratory)
		
		611 461	อุตสาหกรรมที่ใช้กระบวนการเคมี 1				3(3-0-6)
			(Chemical Process Industries I)
		
		613 200	เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น					3(3-0-6)
			(Introduction to Biotechnology)
		
		613 451 	การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย				2(2-0-4)
			และของเหลือใช้
			(Waste Management and By-Product Utilization)
		
		613 452	ปฏิบัติการการจัดการและการใช้ประโยชน์				1(0-3-0)
			จากของเสียและของเหลือใช้ 
			(Waste Management and By-Product Utilization Laboratory)
		
		614 112	เขียนแบบวิศวกรรม					2(1-3-2)
			(Engineering Drawing)

		หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มเติมภายหลัง

	3.หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
		ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถาบันอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ
	จากกรรมการประจำคณะ ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับเลือก หรือกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ  
	จะต้องนำไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะด้วยเพื่อตรวจสอบเงื่อนไข
	การสำเร็จการศึกษา

	การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา 
	จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้
๏ปฟ
Copyright © 2004 - 2017. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 245300    Fax : (+66-34) 245333
E-mail : science@su.ac.th or panumart@su.ac.th
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison