๏ปฟ

  หัวข้อข่าวย้อนหลัง  

 ภาควิชาสถิติขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Simple Latin Square Sampling ±k Designs โดย Professor Dr.John Borkowski, Department of Mathematical Sciences, Montana State University, USA. วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 – 16. 00 น. ณ ห้อง 1445 ว.1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดวันรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 22, 25, 26 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง 4320-4321 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์
© ขอเชิญอ่านวารสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 05 (พฤษภาคม 2552)
© ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการ Asian Science Camp [รายละเอียดเพิ่มเติม][ใบสมัคร]
© ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2551
 ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2551 สาขาวิชาชีววิทยา รอบพิเศษ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
 ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 511 102 Calculus II , 511 105 Calculus for Engineers II ช้ากว่ากำหนด เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551

 ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ประกาศเรื่อง ทุนการศึกษาผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จะเปิดรายวิชา 516 201 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และรายวิชา 516 202 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เฉพาะในภาคการศึกษาต้น สำหรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น

© ขอเชิญอ่านวารสารข่าวคณะวิทยาศาสตร์ เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2550
© คณะวิทยาศาสตร์ จะเปิดสอนรายวิชา 510 312 แบบจำลองและการวิเคราะห์ระบบการผลิต ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 และ อ่านคำบรรยายรายวิชา
© ในภาคต้น ปีการศึกษา 2550 นี้ ขอให้นักศึกษาทุกท่านเข้าไปใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกหนึ่งผลงานที่ช่วยในการประหยัดกระดาษในสภาวะโลกร้อน ที่ผลักดันโดน คณะวิทย์ฯ ม.ศิลปากร
© ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและพัฒนา Web Application และ Web Services สำหรับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2550 รับสมัครถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 (ฟรี) -- [ ใบสมัคร ]
© คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค Multiplex PCR สำหรับการทำ Toxin Genotyping ของ Clostridium perfringens และการจำแนก Shigella spp. ระหว่างวันที่ 25 - 26 ต.ค. 2550
© แนะนำเวบไซต์ชมรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างคณะวิทยาศาสตร์
© ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2550 เฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2550 [ ใบสมัคร ]
© ขอเชิญทุกท่านอ่านวารสารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 13 -- ฉบับที่ 08 ฉบับประจำเดือนสิงหาคม และ ฉบับที่ 09 ฉบับประจำเดือนกันยายน
© คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน ภาควิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ต.ค. 50
© คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม (เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์ และสาขาเคมี) เข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2550 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร [ แบบตอบรับ ]
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

© National Workshop and Conference on Mathematics
© ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2550 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร [ แบบตอบรับ ]
© รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน/ย้าย มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
© ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้พัฒนาของคณะฯ ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 จัดโดย NECTEC
©  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2550
©  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยสอน ภาควิชาเคมี
©  รายชื่อของนักศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 35
©  ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 ส.ค. 2550 [ ดาวน์โหลดใบสมัคร ]
©  คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง คนงาน ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
©  การประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และ การประชุมทางวิชาการศิลปากรวิจัย
©  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "How High Performance Computing Enables Knowledge Economy" โดย รศ.ดร.โชคชัย เหลืองสุขสันต์ จาก Center for EntrepreNeuroship and Information Technology, Louisiana Teach U., USA ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550 เวลา 13.30 - 15.30 น. ชั้น 6 อาคารวิทย์ 1
©  คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,530 บาท
©  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง 31 ก.ค. 2550
©  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "Integration of Digital Learning Objects and Green Chemistry into Freshmen Level Laboratory Curriculum" โดย Dr Robert Belford จาก University of Arkansas at Little Rock, USA วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 50 เวลา 09.30–11.00 น. ห้อง 4206 ว.4

©  ตารางสอบกลางภาค (สำหรับนักศึกษา และกรรมการคุมสอบ) และ ตารางคุมสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550 (สำหรับกรรมการคุมสอบ) [PDF File]
©  คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเคมี ภายใน 9 ก.ค. 2550
©  ขอเชิญกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และตัวแทนรุ่นเข้าร่วมประชุม วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2550 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
©  ขอเชิญทุกท่านเข้าชมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2550 (รอบคัดเลือก สนามภาคกลาง และปริมณฑล) ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิ.ย. 2550 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ม.ศิลปากร โดยการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 100 ทีม และมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน

©  โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2550 (รอบคัดเลือก สนามภาคกลาง และปริมณฑล)
©  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีของภาควิชาคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในวันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 2550 เวลา 08.30 - 13.00 น.
©  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
©  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2550
©  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2550
©  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2550
©  โครงการจัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันในสนามจริงต้นเดือนมิถุนายน
©  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2550
©  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปี 2550
©  โครงการอบรมครูภายใต้ความร่วมมือ สพฐ. - สกอ. - สสวท. - คณะวิทยาศาสตร์ มศก. ณ ศูนย์อบรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
©  ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์
©  คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2550 ถึงวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 2550 ณ โรงแรมโกลเด้นท์บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี ดังนั้นคณะฯ จึงขอประกาศปิดทำการในวันดังกล่าว
©  คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะฯ ท่าน อาจารย์จิตรีบุล พุ่มศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาครับ
©  ขอเชิญตัวแทนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร แต่ละรุ่นเข้าร่วมหารือการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 50 เวลา 11.00 น. ณ ภัตรคารครัวกรุงเทพใกล้สถานีรถไฟฟ้าพญาไท ยืนยันการเข้าร่วมประชุมที่ อ.เรณู (Sc1) ทาง renu@su.ac.th, renu2498@hotmail.com หรือโทร 08-9922-3882
©  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Recent Advances in Electron Microscopy” ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 11.00-12.00 น.
©  ขอเชิญฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Bench-scale Anaerobic Digestor of Fats, Oil and Grease (FOG)" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค. 2550
©  ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2549 | ประกาศรายชื่อ | ใบตอบรับ | และอย่าลืมส่งแบบตอบรับภายในเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550
©  คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดงานวันเด็กประจำปี 2550
©  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Production of C3 and C4 chiral synthons with microbial resolution and their application" โดย Prof. Dr. Noshi Minamiura ในวันอังคารที่ 19 ธ.ค. 2549 ระหว่างเวลา 9.20-10.10 น.
©  ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อลงพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (มิถุนายน 2550) ถึง 30 พ.ย. 49 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณจิตรรดี (โทรภายใน 8016)
©  เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปี 2550 ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549
©  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สรธร เกิดเกรียงไกร อาจารย์ประจำ และ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะฯ ครับ
©  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จุลชีววิทยาประยุกต์ : เทคโนโลยีการผลิตโยเกิร์ต โดขนมปัง และการเพาะเห็ด ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2549 ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
©  ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัย และการใช้สถิติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" ระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2549 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
©  ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2549 | ประกาศรายชื่อ | ใบตอบรับ |
©  สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 105,000 บาท/ปี
©  เทปบันทึกภาพการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (ขนาดไฟล์ 131 MB)
©  บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) จะมารับสมัครงานในวันที่ 6 กันยายน 2549 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ ห้อง 4103 ว.4
©  คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะฯ ท่านอาจารย์ ดร. จรุงแสง ลักษณบุญส่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
©  คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะฯ ท่านอาจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 48 เป็นต้นไป
©  บริษัท Apple Computer จำกัด ได้มอบทุนสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนานักพัฒนาโปรแกรม (World-Wide Developer Conference; WWDC) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
©  เตรียมพบกับภาพชุดในอดีต และปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีคณะฯ ที่นี้เร็วๆ ครับ
©  คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ
©  คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. สมพร คำชมภู นักศึกษา ป.โท ภาควิชาชีววิทยา และ รศ.ดร. อารีย์ ทองภักดี อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ศึกษาวิจัยพรรณไม้วงศ์กระดังงาจนค้นพบ "กระดังงา" สายพันธุ์ใหม่ของโลกที่กาญจน์
©  คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
©  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ""Oxidation Ditch at Plum Creek Wastewater Authority (Operation and Maintenance)" วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2549
©  คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ของเราครับ
©  งานชุมนุมพบปะสังสรรค์ชาว SC23 ครั้งที่ 2 ในชื่องาน “ราตรีนี้มีสีเหลือง” วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
©  ขณะนี้ทุกท่านสามารถติดตามอ่านข่าว ประกาศ และประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านทางโปรแกรมจำพวก RSS Reader ได้แล้วครับ อีกหนึ่งบริการรูปแบบใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ ของเราครับ
©   คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ คนใหม่ของคณะฯ
©   คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ของคณะฯ
©  ผลการประกวดประเภทต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2548
©  คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2548 เรื่อง "แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( 2549-2553)" ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี | รายละเอียด | กำหนดการ |
©  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคสาธารณประโยชน์สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง "การนำพลังงานความร้อนทิ้งจากหม้อไอน้ำมาใช้ในลานตากตะกอน" จำนวนเงิน 90,000.- บาท
©  ตามกระแสเรื่องการทวงคืนพระมาลาทองคำ สมบัติอันล้ำค่าที่ถูกโจรกรรมไปจากกรุวันราชบูรณะ ด้วยการเข้าชมวัดราชบูรณะผ่านทางเว็บ หนึ่งในผลงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ อาจาย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | เข้าชม | e-Culture กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง | มรดกโลก |
©  คณะศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ที่ได้ทํางานอยู่ทางภาคตะวันออกได้จัดตั้งกองทุนช้างตะวันออกขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และในปีการศึกษา 2547 นี้ได้มอบทุนการศึกษา จํานวน 60,000 บาท ทางคณะฯ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยและจะได้จัดสรรทุนให้กับทางนักศึกษาต่อไป
©  รศ.ดร.วัชรพงษ์ และรศ.ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น มอบทุนการศึกษาจํานวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษา คณะฯ ได้พิจารณามอบให้กับ น.ส.ชมพูนุท ตันติประภากุล และ น.ส.วิภามล บัวระภา
©  คณะศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร รุ่นที่ 29 ได้มอบเครื่องเสียงราคา 60,000 บาทให้กับทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของคณะฯ ทั้งภายในและนอกสถานที่ต่อไป โดยได้รับมอบในวันที่ 2 ธ.ค. 2547
©  คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนนายร้อยตํารวจ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 47 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้สามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ไปช่วยในการพิสูจน์หลักฐาน สร้างความยุติธรรมในการวินิจฉัยคดี รวมทั้งเปิดการเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ และพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมยังประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศต่อไป
©  ผลการแข่งขันกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2547
©  ประกาศผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษา C ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2546 รอบชิงชนะเลิศ


๏ปฟ
Copyright © 2004 - 2021. Faculty of Science, Silpakorn University. All rights reserved
This web site is best viewed with 1024 x 768 pixels on MS-Internet Explorer 4+ or Mozilla FireFox
For any questions, suggestions or more info. please contact : WebMaster
Phone : (+66-34) 147001    Fax : (+66-34) 147002
E-mail : science@su.ac.th or panumart@su.ac.th
Valid XHTML 1.0 Strict!!! Valid CSS Level 2.0!!! Really Simple Syndication PHP: Hypertext Processor My SQL
Web Server Downtime Monitor Get Firefox to Surf Safer and The Better!!! Spam Poison